Vaaliteemat

Sujuva arki

Toimivat palvelut niin maaseudulla kuin kaupungeissa ovat kulmakivenä arjen sujuvuudessa. Jokaisen tulee saada apua ja tukea elämän kriisitilanteissa. 

Hyvinvointi lähtee perheistä. Ei anneta tilanteiden kriisiytyä, vaan mahdollistetaan perheiden auttaminen oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi tilapäisen kotiavun laajentamista entistä paremmin saavutettavaksi ja mielenterveyspalveluja ilman luukulta toiselle pompottelua. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluketjun tulee olla saumaton ja apua tulee saada välittömästi.

Apua tarvitsevasta pidetään huolta myös tulevaisuudessa. Kotiavun saanti tulee turvata kotona asuville vanhuksille, omaishoitajille ja kaikille tilapäistä apua tarvitseville. Omaishoitajien palkkiota tulee korottaa.

Meidän tulee taata turvallinen tulevaisuus kaikille kansalaisillemme. Tämä tarkoittaa sitä, että myös tulevaisuudessa tuloerot pidetään matalana ja heikoimmista pidetään huolta. Turvallisuutta parannetaan tehostamalla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusta. 

Meidän tulee ylläpitää riittävän uskottavia puolustusvoimia, jotka perustuvat asevelvollisuuteen. Nato-jäsenys ei ole meille oikea ratkaisu. Puolustusyhteistyötä tulee syventää muiden pohjoismaiden kanssa..

Joustava työelämä

Tulevaisuuden työelämä joustaa työntekijän yksilöllisten tarpeiden mukaan ja tasaa vanhemmuuden kustannukset. Lasten kotona hoitamisen arvostusta nostetaan näkemällä se työnä joka kerryttää työvuosia.

Osatyökykyisten, ikääntyvien ja vajaakuntoisten työllistämistä helpotetaan valtion tarjoamilla kannusteilla työnantajille ja mahdollistamalla tarvittaessa lyhyemmät työpäivät- ja viikot.

Tarvitsemme yrittävää asennetta ja vastuunkantoa. Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämisen tulee olla mahdollista. Pienyritysten kasvun esteitä tulee purkaa ja helpottaa sukupolvenvaihdoksia keventämällä verotaakkaa. Alueelliset vahvuudet ovat pohjana, kun edistämme kasvua ja kilpailukykyämme.

Älykästä teknologiaa ja digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään, ihmisten ehdoilla. Toimivat tietoverkot mahdollistavat myös etätyön tekemisen. Hyvät verkko- ja kulkuyhteydet sekä saavutettavuus ovat avain asemassa niin arjen sujuvuuden, kuin yritysten sijoittumisen näkökulmasta. Keski-Suomen työllisyydelle luodaan lisäedellytyksiä parantamalla kulkuyhteyksiä ja suuntaamalla tänne valtiollisia investointeja sen sijaan, että ne keskittyvät Etelä-Suomeen.

Oma koulupolku

Koulutukselle on annettava sen ansaitsema arvo, uuden tietotaidon ja elinvoiman syntymisessä - sitä ei saa näivettää. Myös jatkossa koulutuksen tulee olla maksutonta peruskoulusta korkeakouluihin. 

Jotta meillä on myös tulevaisuudessa vastuuta kantavia osaajia, meidän tulee satsata nivelvaiheiden ohjaukseen ja tukeen. Nivelvaiheisiin eli kouluasteelta toiselle siirtymiin satsataan ja eri kouluasteiden välistä yhteistyötä tiivistetään. Koulupolkua aloittaville tämä tarkoittaa sitä, että esikoulun opettaja ja alaluokkien luokanopettajat toimivat entistä tiiviimmin yhdessä, luoden oppimisympäristön missä on tilaa leikille, yksilöllisille tarpeille ja oma-aikaiselle etenemiselle.

Koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, jossa jokaisella on mahdollisuus edetä oman polkunsa mukaan. Tulevaisuuden ammattitaito mitataan eri puolilta kerätyn osaamisen kautta. Meidän tulee mahdollistaa yksilöllisen osaamisportfolion kerryttäminen jatkuvan oppimisen kautta, asuinpaikastamme riippumatta. Oppiminen kuuluu kaikille, vanhasta nuoreen.

Koulun tukipalveluiden kuten opinto-ohjaajien, koulupsykologien ja -kuraattorien tulee olla entistä paremmin saavutettavissa. Tämä tarkoittaa, että koulussa työskentelevien ammattilaisten määrää tulee lisätä. Tällä on myös merkitystä opettajien työssäjaksamiselle.

Viisas vihreys

Ilmakehämme ei tunne valtakunnan rajoja ja siksi ilmastokysymyksissä meidän tulee keskittyä takapihamme sijaan globaaliin näkökulmaan. Sillä on väliä, mistä päin maailmaa puu korjataan. Vastuullisella metsänhoidolla on Suomessa pitkät perinteet. Kannatan metsiemme hyötykäyttöä ja puuston määrän lisäämistä metsänhoidollisin keinoin. Puuston määrä ja sen seurauksena hiilinielu on mahdollista saada edelleen kasvamaan Suomessa, hyötykäytöstä huolimatta.

Puu toimii laadukkaana uusiutuvana raaka-aineena. Tulevaisuudessa voimme korvata niin muovin kuin ympäristöä kuormittavat tekstiilit puukuitua hyödyntämällä. Globaalisti tällä on valtava merkitys esimerkiksi vesistöjemme tilaan. Puurakentaminen on ekologista, sillä siinä käytetty materiaali toimii mainiona hiilivarastona. Puuteollisuuden jätteenä syntynyt hake taas toimii energiateollisuutemme raaka-aineena.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä tarvitsemme hiilen sitomisen lisäksi päästöjen vähentämistä ja fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla. Itse olen siirtynyt jätteistä valmistetun biodieselin käyttäjäksi, sillä se on kotimaista, uusiutuvaa ja sen päästökuorma on 90% pienempi kuin fossiilisen dieselin. En kannata polttomoottoriajoneuvojen kieltoa, vaan haluan olla kannustamassa puhtaampiin valintoihin, verotuksellisin keinoin. Tulevaisuudessa tarvitsemme sähkö- ja biokaasuautojen rinnalle myös polttomoottoriajoneuvoja, jotka hyödyntävät liikkumiseensa innovatiivisia, biodieselin kaltaisia, ympäristöä vähemmän kuormittavia polttoaineita.

Tulevat sukupolvet ansaitsevat elinkelpoisen ympäristön.